verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:O násNorské fondy

Zahájení realizace projektu

Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického odděleníAlbertinum Žamberk – the Implementation of the Comprehensive Rehabilitation System in Terms of a Psychiatric Clinic Dne 24. února 2015 nám Ministerstvo financí ČR, jako poskytovatel dotace, doručilo s definitivní platností ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE resp. schválení přidělení grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, progra-mu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví/Public Health Initiatives. Projektu pod názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychi-atrického oddělení/Albertinum Žamberk – the Impementation of the Comprehensive Rehabilitation Systém in Terms of a Psychiatric Clinic“ bylo přiděleno registrační číslo NF-CZ11-OV-2-026-2015 a celkové předpoklá-dané způsobilé výdaje na realizaci projektu činí celkem 23 979 885 Kč. Dotace z Národního fondu činí maxi-málně 80% z této částky, tedy 19 183 907 Kč. Lhůta pro realizaci projektu je stanovena od 15.12.2014 do 30.04.2016.Byla tak završena náročná fáze přípravy podkladů žádosti o přidělení grantu, která započala již v letních měsících roku 2014 ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví Pardubického kraje a poté na základě smluvního vztahu s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, konkrétně Ing. Veronikou Šimkovou. Za naše zdravotnické zařízení (dále ZZ) byl vytvořen projektový tým ve složení Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková s pevně stanovenými úkoly a kompetencemi ve fázi přípravy projektu, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Dalším členem týmu je zástupce gesčního odboru zdravot-nictví Pardubického kraje Ing. Rudolf Hlaváč, externím dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost KIP s.r.o. Litomyšl zastoupená Ing. Janou Věnečkovou. Nyní následuje fáze realizační, kdy probíhají, proběhla či budou probíhat výběrová řízení na dodavatele služeb a zboží souvisejících s vlastním projektem. Hlavním cílem realizovaného projektu „Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ je uspokojení podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabi-litační péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhod-nutí o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což povede i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v před-kládaném projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a soci-álních potřeb. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu OLÚ Albertinum Žamberk, neboť není možné implementovat kompletní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiat-rického oddělení. Rekonstrukcí vzniknou terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro za-jištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikne pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a pacientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk dojde k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant bude současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychotera-peutických technik. Dále bude v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejmé-na vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačový program, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity pro-jektu bude mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhne slav-nostní zahájení nového provozu, odborná konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku. 
Více

Ukončení projektu z grantu Norských fondů

Ukončení projektu z grantu Norských fondů    Vážení, možná víte, že v období od září 2014 do 31.03.2017 byl v našem zdravotnickém zařízení podpořen a realizován projekt s názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ / „Albertinum Žamberk – the Implementation of the Comprehensive Rehabilitation Systém in Terms of a Psychiatric Clinic“. Projekt byl financován z Norských fondů, Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, programové oblasti PA 27-1 – Psychiatrická péče. Partnerem programu za Českou republiku bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, zprostředkovatelem programu pak Ministerstvo financí ČR.Zmiňme se krátce o vlastním Programu CZ11 (zdroj: Staráme se. O Vaše zdraví). Česká republika patří mezi země s dobrou úrovní zdravotního stavu obyvatelstva, avšak i přes znatelný pokrok v poskytování zdravotní péče stále existují rozdíly mezi ČR a ostatními státy EHP, stejně jako v jednotlivých regionech v rámci republiky. Strategií Programu CZ11 je zlepšení zdravotní péče v oborech, kterým není věnována dostatečná pozornost a které jsou dlouhodobě podfinancovány. Celkově šlo na podporu veřejného zdraví v ČR téměř půl miliardy korun. Z Norských fondů bylo podpořeno 90 velkých i menších projektů, které pomáhají tam, kde je to potřeba. Jednou z cílových oblastí je péče o duševní zdraví. V roce 2014 byla schválena Koncepce transformace psychiatrické péče v ČR a situace v oblasti péče o duševně nemocné se začala postupně proměňovat, avšak dosažení požadovaného stavu v oblasti péče i v oblasti financování zůstává otázkou několika následujících let. Duševní nemoci provází vysoké stigma, jak v prevenci, tak v přístupu k nemocným, a to i ze strany veřejnosti. Zlepšení poskytování služeb psychiatrické péče a destigmatizace duševních nemocí byly jedním z hlavních cílů programu CZ11. Program se komplexně zaměřil na duševně nemocné pacienty a jejich rodiny. Byly podpořeny projekty, které přispěly k vytvoření a zavedení systému ucelené rehabilitace v zařízeních psychiatrické péče. Nový systém umožňuje průběžně sledovat a vyhodnocovat stav pacienta, a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče, kde se pacient postupně připravuje na návrat do běžného života. Díky tomu se zvyšuje předpoklad, že se nemoc opětovně nevrátí. Program CZ11 umožnil 13 nemocnicím a léčebnám, včetně té naší, zavedení komplexního rehabilitačního programu, který propojil péči o duševně nemocné v oblastech tělesného a duševního zdraví a v oblasti sociálních potřeb.Cílem ucelené rehabilitace je:Ø snížit příznaky nemoci,Ø zabránit opětovnému umístění v psychiatrické nemocnici či léčebně,Ø podpořit nezávislé fungování v běžném a pracovním životě,Ø navodit a znovu získat schopnosti práce a studia.Díky tomuto systému se mohou pacienti rychleji navracet do domácího prostředí. Pro usnadnění návratu do normálního života byly podpořeny i aktivity, které seznamují širokou veřejnost s pokroky v psychiatrické péči a pomáhají tak odbourávat stereotypy spojené s duševními chorobami. Hlavním cílem našeho projektu bylo a je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče v podmínkách našeho psychiatrického oddělení, který umožňuje sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což vede následně i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu našeho zdravotnického zařízení, neboť nebylo možné implementovat komplexní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiatrického oddělení v Albertově vile. Rekonstrukcí vznikly terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro zajištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikla pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a klientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk a jeho znovu zprovozněním došlo k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant byl současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychoterapeutických technik. Dále bylo v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejména vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačové programové vybavení, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity projektu byla a je mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhlo slavnostní předání rekonstruovaného objektu za přítomnosti významných pozvaných hostů, konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.Primární cílovou skupinou hospitalizovaných pacientů a pacientů denního stacionáře jsou a budou zejména nemocní s okruhem následujících diagnostických skupin: chronické psychotické poruchy, syndromy závislosti (především na alkoholu), afektivní a neurotické poruchy, syndromy demence lehkého stupně. Přínosem pro tuto cílovou skupinu je to, že nově zavedený systém jim umožňuje posilování adaptace upevněním zvládání běžných denních nároků mimo domácí prostředí a současně průběžný kontakt s rodinnými příslušníky i domácím zázemím.Dalším přínosem pro nemocné je možnost sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravovat na návrat do běžného života. Pacient je tak podporován v nezávislém fungování v běžném denním i pracovním a studijním životě. Tím také dochází k minimalizaci příznaků nemoci nebo její stabilizaci a k omezení předpokladů pro rehospitalizaci pacienta.Lidé s deviačními problémy díky rekonstrukci prostor a implementaci systému ucelené rehabilitace získávají potřebné adekvátní zázemí - ergoterapeutické dílny, zázemí pro skupinovou psychoterapii, zázemí pro nácvik relaxačních technik, cvičnou kuchyňku, prádelnu, denní stacionář, samostatné učebny a pracovny odborného personálu.Přínosy je možné ověřit přímo u cílové skupiny jako její spokojenost a sledováním snižování počtu rehospitalizací, příp. zkracování doby jejich léčby.Přínosem pro rodinné příslušníky pacientů je eliminace stresu spojeného s pochybností o kvalitě poskytované péče jejich blízkým a s nejistotou a nedostatečnou informovaností o jejich stavu a nemoci. Rodinní příslušníci díky realizaci projektu získávají prostor pro vzájemné porozumění a spolupodílení se na komplexní léčbě, především v domácích podmínkách (například včasné rozpoznání zhoršení příznaků, využití ambulantních či komunitních služeb). Jednoznačným přínosem pro odborný personál je získání nového kvalitního vzdělání a odborných informací a zkušeností v oblasti implementace systému ucelené rehabilitace. Zároveň personál získal pro uplatnění svých znalostí a dovedností adekvátní zázemí v nově zrekonstruovaném objektu, což se stává motivačním faktem i pro případné získávání nových zaměstnanců. Přínosy těchto cílových skupin jsou a budou ověřovány jejich přímou spokojeností, která bude pramenit z úspěchu léčby pacientů, příp. ze zkracování její délky trvání a snižování počtu rehospitalizací. Děkuji všem, kteří se zapojili a zapojují do naplňování cílů projektu, zvláštní poděkování patří všem členům projektového týmu, jmenovitě Ing. Fabiánovi, Bc. Valentové, Mgr. Urbanové, Bc. Leichtové, Mgr. Tomanové, Mgr. Žabkové, dále zástupcům gesčního odboru zdravotnictví Pardubického kraje, projekční kanceláři KIP Litomyšl s.r.o., TDI společnosti Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí a v neposlední řadě i zpracovateli žádosti o grant, administrátoru veřejných zakázek a administrátoru projektu v realizaci, kterým byla a je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Ing. Rudolf Bulíček, ředitel Termination of the Norweigian funds project Dear readers,as you might know, a project called „Albertinum Žamberk –  Implementation of the Comprehensive Rehabilitation System in Terms of a Psychiatric Clinic“ was being realised in our medical facility. The project was financed from the Norwegian funds, namely from the programme CZ 11 – Public Health in the programme area of PA 27- Psychiatric care. The Ministry of Health was a partner on CzechRepublic’s governmental level and the Ministry of finance was the facilitator of the programme.Let us now mention briefly the CZ11 programme itself (Source:Staráme se. O Vaše zdraví).The CzechRepublic belongs among the countries with a good level of public health but despite remarkable progress in health care there still lingers a divide between the Czech Rep. and other EU/EEA states as well as among individual regions within the country itself. The CZ11 programme’s strategy is to improve health care in those branches of medicine which are underfinanced and receive insufficient attention on a long term basis. The Norwegian funds supported 90 large and smaller projects and invested nearly half a billion CZK in areas of heath care which were in greatest need of such support. One of the target areas was also mental/psychiatric health care. A new “Conception of psychiatric health care transformation” was approved in 2014  and the situation in this area started to change slowly but still there remains a lot to be done in the following few years to achieve a desired state of matters in terms of care as well as of funding. There still exits a high level of stigmatization of psychiatric diagnoses in general public, which determines attitudes towards patients and influences prevention efforts. One of the main goals of the CZ11 programme was to improve psychiatric care provided and remove the stigmatisation of mental illnesses and psychiatric diagnoses. The programme focused in a complex way on patients as well as their families.  There were projects supported which contributed to the creation and implementation of the system of complex rehabilitation in the psychiatric health care facilities. The new system enables continuous monitoring and evaluation of a patient’s condition and subsequently placing the patient in a community care facility where he or she prepares for a return to everyday life. This decreases the possibility of a relapse of the illness. The CZ11 programme enabled 13 hospitals, including ours, to implement complex rehabilitation programme, which connected the psychiatric care with the care of physical health and social needs.The aims of complex rehabilitation are:Reduce      the symptomsPrevent      further hospitalization in the futureSupport      independence everyday life and professionRestore      the ability to work and study Thanks to this system our patients can return to their homes more quickly. To make this return easier, certain activities were supported which inform the general public about psychiatry’s progress and try to remove stereotypes associated with mental illnesses. The main goal of our project was and still is a creation of conditions for development and implementation of complex rehabilitation care in our psychiatric ward. It enables us to monitor and evaluate the condition of a patient and make informed decisions about his or her placement in the centre of community care and prepare the patient gradually for returning to everyday life. This subsequently reduces repeated hospitalisation in the future. The complexity of the project lies in interconnectedness of interventions in the areas of psychiatric care, physical health and social needs. The realisation of our project was made possible by reconstruction of a facility in the area of our hospital called “The Doctor´s vila”. It would have been impossible to implement the project in a hitherto serving psychiatric ward in so called “Albert´s villa”. Thanks to the reconstruction we now have at our disposal therapeutic rooms for practising certain elements of group therapy and therapeutic methods of rehabilitation. The newly reconstructed building also has a kitchen and a day centre for eating and other daily-life habits reinforcement training as well as a training laundry room and a social room which are all intended to provide the training of skills and habits necessary for everyday life and taking care of one’s self and also to reinforce working habits. The building also includes a day care centre providing complex rehabilitation, a psychiatric ambulance, a clinic psychology ambulance and a room for community care nurses. The reconstruction also created a study, an office for a social worker responsible for extramural social care and a classroom for education of psychiatry ward’s patients as well as the day care centre’s clients and outpatients. At the same time the by using the area of a former buffet in OLÚ´s Žamberk premises and its re-opening we gained an easily available facility for training of social activities such as shopping, common interaction and communication according to principles of CBT. These training grounds are meant to be used in preparation patients for homecoming and everyday functioning doing so by a gradual increase of the difficulty level of aforementioned activities. The grant was also used for extending the scale of professional educational growth in the area of social care and supportive psychotherapeutic approaches. Another important outcome of the project was installing all the equipment necessary for securing the complex rehabilitation system, namely IT - both hardware and software and also auxiliaries for exercises and stimulation games. Publicity dimension was an integral part of the project and we managed to maintain good media coverage esp. in regional press.  A ceremonial opening of the newly reconstructed facility was held. It was attended by some important guests and was combined with a day of opened doors for general public. It is a part of fulfilling the project’s ambition to de-stigmatise psychiatric care as a whole. The primary target group of patients treated in our hospital and our day care centre are and will be especially people suffering from illnesses and disorders falling within the following diagnostic groups: chronic psychotic disorders, addiction syndromes (esp. alcohol addiction), affective and neurotic disorders and dementia syndromes of a lighter degree.  Our new system of care which provides reinforcement of adaptation to everyday life’s necessities in a protected environment while maintaining continuous contact with their families and homes brings important new benefits to the aforementioned group of patients. Another benefit is the possibility to monitor and evaluate a patient’s condition continuously in order to make a right and timely decision about his or her placement in community care and subsequently his or her return to everyday open environment. The patient receives manifold support in managing his independent existence and his or her working or studying life which greatly diminishes the likelihood of future repeated hospitalisation. Thanks to our completed reconstruction and an implementation of the new system of rehabilitation we can provide these patients with adequate facilities for ergo therapy (workshop), group therapy, relaxation techniques, training kitchen, day care centre, classrooms and office rooms for trained therapeutic personnel. We will have a good chance to asses the effects our project  has on our target group by evaluating feedback from patients and possibly by expected reduction of the number of repeated hospitalisations and shortening of the treatment periods time. The families of the patients will benefit from reducing stress created by the lack of information about their dear ones and their condition and also by possible doubts about the quality and nature of the care provided. The new system involves the family members; space is created for better understanding and participation on complex treatment of their loved ones, esp. in the home environment which makes possible to be flexible in quick identification of possible deterioration of the patient’s condition and provides easily accessible community or day care centre services. Our personnel benefited greatly from accessing good quality educational programmes and specialised training and experience in the area of implementation of the complex rehabilitation system. The possibility of immediate application of these skills and knowledge in the environment of our new facility is a great motivational factor and will undoubtedly positively affect possible future recruitment of new personnel. The overall benefit of the project is already and will continue to be assessed by patients´ satisfaction stemming from successful treatment and also by decrease in the number and duration of (re)hospitalisations. I would like to thank to all who participated and still do participate on achieving the goals of our project. Special thanks should be granted to all the members of the project team, namely to: Ing.Fabián, Bc. Valentová, Mgr.Urbanová, Bc.Leichtová, Mgr.Tomanová, Mgr.Žabková. Also to the members of the Pardubice Region´s local government office’s health department, the architect company KIP Litomyšl ltd., TDI company Hudeček ltd. Ústí nad Orlicí and last but not least the grant application facilitator, the administrator of the tender and of the project in the state of realisation, which was and still is The Regional Development Agency of the Pardubice Region. Ing.Rudolf Bulíček, director Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá samaIng. Michal Žurovec, vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikaceVydáno 16. 5. 2016 14:45 Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.
Více

Časový průběh projektu - Our Project´s Realization Timeline

Viz. následující články.