verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:O násZákladní informace

Základní informace o organizaci

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název organizace:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Důvod a způsob založení:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále jen OLÚ) vznikl jako příspěvková organizace Pardubického kraje podle ust. § 35, odst. 2, písmn. k) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27, odst. 2, zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  vydáním zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/148/03 ze dne 17. 4. 2003.

 

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

Posláním organizace je zajištění poskytování zdravotních služeb podle § 15 odst. 1, písm. a/ zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. OLÚ je zdravotnickým zařízením zajišťujícím v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají převážně vleklý průběh a potřebují zvláštní péči s výrazným rehabilitačním zaměřením.

 

 • Charakterem poskytované péče je léčba onemocnění dýchacích cest (pneumologie a ftizeologie), léčba duševních onemocnění, dále zajišťujeme následnou a dlouhodobou lůžkovou péči, paliativní a hospicovou péči a sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
 • V našem zařízení zajišťujeme ambulantní péčí výše zmíněných zdravotních oborů.
 • Zřizovací listina KrÚ 8731/2003/0SZ ze 17.4.2003 (ve znění pozdějších dodatků).
 • Poslední změna registrace poskytovatele zdravotních služeb SpKrÚ 27923-8/2020/OZ z 16.04.2020.
 • Poslední změna registrace sociálních služeb u Krajského úřadu v Pardubicích SpKrú 78221/2011 OSV z 19.9.2011.
 • Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č.712 z 1.8.2003.

Organizační struktura

Oddělení a provozy OLÚ

 

 1. Plicní oddělení - pneumologie a ftizeologie
 2. Oddělení následné a dlouhodobé péče
 3. Psychiatrické oddělení
 4. Paliativní a hospicová péče
 5. Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
 6. Oddělení ambulancí
 7. Administrativa
 8. Hospodářsko-technická správa
  - provoz prádelny
  - provoz údržby
  - stravovací provoz

Kontaktní údaje

Název:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

 

Sídlo:

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk          

Telefonní kontakty:

spojovatelka:  +420 465 612 211
provolba: +420 465 677 *** (viz kontakty)

Fax:
+420 465 612 110

 

E-mail:

albertinum@albertinum.cz

 

WWW: 

www.albertinum.cz


ID datové schránky:

nvnkgsg               

IČ:

001 96 096


DIČ:

CZ00196096

Statutární orgán:

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel          

 

Adresa elektronické podatelny: 

albertinum@albertinum.cz


Pracovní doba - Hospodářsko-technická správa:    
pondělí až pátek    6.00 – 14.30


Pracovní doba - Zdravotnická oddělení:

nepřetržitý provoz 24 hodin denně

Bankovní spojení

Depozitní účet (výdaje a příjmy pacientů a klientů)

123-9026560277/0100 

 

Konto Plíce (příjem finančních darů, platby na účely darů)

123-9026420207/0100

 

Konto Stáří (příjem finančních darů, platby na účely darů)

123-9026540217/0100

 

Běžný účet, zůstává beze změny (příjem dotací, daní, příjmů z prodeje majetku...)

18938611/0100

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Žádost je podána dnem, kdy ji OLÚ obdržel.

Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona, se považuje za nové podání žádosti.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem  OLÚ.

Písemně podané žádosti jsou vyřizovány dle svého charakteru ředitelem OLÚ.  Centrální evidence je vedena ředitelem OLÚ.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny OLÚ nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to u ředitele OLÚ.

Pravidelným způsobem doručování rozhodnutí je doručení poštou nebo datovou schránkou.

Při vyřizování žádostí a podání se OLÚ řídí příslušnými právními předpisy.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí ředitele OLÚ  učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím ředitele OLÚ Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to ve lhůtě  uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených zákonem, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím ředitele OLÚ ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Nejdůležitější předpisy

 • zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zák.č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák.č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák.č. 86/2002 Sb.,   o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • všechny platné vnitřní řády, směrnice  a provozní předpisy OLÚ

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí  OLÚ na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

 

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví ředitel dle sazebníku:

 • mzdové náklady: 140,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.
 • materiálové náklady: 1,00 Kč za každou stránku formátu A4 pořizované ČB fotokopie nebo skenované kopie, od 10 Kč do 30 Kč (dle tipu nosiče) za CD / DVD.
 • doručovací náklady:  hodnota balného a poštovného dle platného ceníku  České pošty

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně OLÚ nebo bezhotovostní platbou na účet OLÚ, a to vždy před poskytnutím informace.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 najdete zde.