verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:PacientPráva a povinnosti pacientů

Práva pacientů

 A.      Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

 

 1. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Pacient musí být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Dále má pacient právo klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu či poskytované zdravotní služby.
 2. Vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody.
 3. Být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení příslušného oddělení. Seznámení potvrdí podpisem v dokumentu „Poučení a souhlas s hospitalizací“.
 4. Pacient s omezenou svéprávností tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, případně důsledky jejichposkytnutí:
 • má právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu svěřen, v souladu s právními předpisy (§ 28 3 písmeno e) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.) a to za podmínek, které stanoví primář příslušného oddělení, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce, event. příslušný ošetřující lékař, pokud nenaruší přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších spolu-pacientů.
 • primář oddělení, jeho zástupce, nebo ošetřující lékař je oprávněn rozhodnout o vyloučení zákonných zástupců z účasti při poskytování zdravotních služeb. Omezení práv pacienta může být uskutečněno z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů, léčebných důvodů s přihlédnutím k individualitě pacienta. Lékař rozhodne, v jakém rozsahu lze přítomnost uvedených osob u pacienta umožnit tak, aby nebylo narušeno poskytování zdravotních služeb a provoz zdravotnického zařízení.
 1. Pacient s omezenou svéprávností může požádat ošetřujícího lékaře, nebo kteréhokoli zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je zákonným zástupcem, pokud uvádí, že jde o osobu, která ho týrá, nebo jinak zneužívá, či zanedbává. Zdravotnický pracovník oznámí uvedenou skutečnost neprodleně primáři oddělení.
 2. Poskytovatel umožní pobyt zákonného zástupce pacienta s omezenou svéprávností, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen.
 3. Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 4. Znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky. Zaměstnanci jsou viditelně označeni jmenovkou s uvedením jména, příjmení a funkce.
 5. Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 6. Každý pacient má právo vyžádat si rozhovor s ošetřujícím lékařem a s primářem oddělení, na kterém je umístěn.Této žádosti pacienta bude vyhověno a v případě přání pacienta bude rozhovor konán bez      přítomnosti spolu-pacientů nebo jiných osob, vyjma zdravotnických pracovníků. Dobu a místo rozhovoru určuje podle provozních podmínek příslušný ošetřující lékař, případně příslušný primář oddělení.
 7. Každý pacient má právo přijímat návštěvy, s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. Pacient má právo přijímat návštěvy v      době určené poskytovatelem zdravotních služeb.Návštěvy mimo tuto stanovenou dobu může ve      výjimečných případech, hodných zvláštního zřetele, povolit primář příslušného oddělení nebo ošetřující lékař.
 8. Poskytovatel zdravotních služeb a ředitel zdravotnického zařízení je oprávněn z provozních, hygienických, epidemických, či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.
 9. Přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví. V této souvislosti jsou primář oddělení, vrchní sestra, ošetřující lékař oprávněni rozhodnout, že z provozních, zdravotních či jiných vážných důvodů, nebo s ohledem na zachování práv a klidu ostatních pacientů, bude návštěva duchovního a provádění činnosti přiměřeně omezeno.
 10. Pacient má právona poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 

 B.      Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem a na náležité úrovni odborné úrovni. Pacient má také právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny. Dále má pacient právo určit osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, případně pořizovat si z ní kopie a získat informace o zdravotním stavu. Mimo jiné může vyslovit zákaz o poskytování informací určitým osobám.

 

C.      Pacient se smyslovým postižením, nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody:

 

 1. Má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb, právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický pracovník na žádost pacienta zajistí přítomnost druhé osoby, která provede tlumočení. Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient.
 2. Jde-li o pacienta, který nerozumí českému jazyku, postupuje se obdobně i pokud jde o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny. Pokud pacient prohlásí, že rozumí informacím, ač jde o cizince, případně že rozumí i písemným dokumentům, které podepisuje, je třeba tuto skutečnost uvést do jeho zdravotnické dokumentace, že pacient rozuměl. Pokud pacient prohlásí, že nerozumí informacím, které má podepsat, ani informacím, které jsou mu sdělovány a žádá přítomnost tlumočníka a nejde o neodkladné zdravotní služby, zajistí mu příslušný zdravotnický pracovník přítomnost tlumočníka. Služby tlumočníka nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ani je nehradí poskytovatel a je povinností pacienta, který si tyto služby objednal, dohodnout se s příslušným tlumočníkem na jejich úhradě a tyto služby hradit. Pokud pacient prohlásí, že si přeje, aby rozhovor i písemný text tlumočila jiná osoba, která není tlumočníkem, ale rozumí jak jazyku pacienta, tak českému jazyku, je třeba tuto skutečnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace a tlumočení řeči i psaného textu může provést tato pacientem určená osoba, byť není tlumočníkem. Je třeba tuto skutečnost uvést do jeho zdravotnické dokumentace.
 3. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví ředitel nebo primář oddělení. Přítomností psa se speciálním výcvikem nesmí být porušována práva ostatních pacientů, ani narušeno poskytování zdravotních služeb. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

Požaduje-li pacient/zákonný zástupce, nebo osoba určená pacientem, nebo pacientovi blízká, nebo pozůstalé osoby po zemřelém pacientovi:

 • nahlížení do zdravotnické dokumentace - je zdravotnickými pracovníky stanoven termín, kdy bude vzhledem k provozním možnostem oddělení a lékaře/zdravotnického pracovníka umožněno nahlížení do zdravotnické dokumentace. Toto nahlížení bude umožněno až po zjištění totožnosti osob blízkých a zjištění, zda pacient udělil souhlas s nahlížením do dokumentace, či jsou zde jiné zákonem stanovené důvody
 • kopírování zdravotnické dokumentace - od podání písemné žádosti bude vyhotovena kopie požadované zdravotnické dokumentace ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, za tuto službu je požadována úhrada dle ceníku OLÚ Albertinum

 

 

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28

Přílohy:
Patientenrechte in deutscher Sprache.pdf
.pdf
94 kB
Patients rights in English.pdf
.pdf
31 kB
Права пациентов на русском языке.pdf
.pdf
141 kB
Quyền của bệnh nhân bằng tiếng Việt.pdf
.pdf
89 kB
nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií.pdf
.pdf
137 kB

Povinnosti pacientů

Viz. dokument v příloze.

Přílohy:
povinnosti pacientů.pdf
.pdf
150 kB