verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Návštěva náměstkyně hejtmana Pk Ing. Michaely Matouškové, MBA

23.8.2023

Dne 27. července nás opět navštívila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví paní Ing. Michaela Matoušková, MBA spolu se svou asistentkou. Jednalo se o plánovanou návštěvu, neboť paní náměstkyně se pravidelně aktivně zajímá o chod jednotlivých zdravotnických zařízení zřizovaných krajem. Za naše ZZ se spolu se mnou zúčastnil jednání vedoucí útvaru HS Ing. V. Fabián.

Paní náměstkyně se prioritně zajímala o průběh aktuálně nejvýznamnější investiční akce u nás, rekonstrukce Albertovy vily a dokončení její první části spolufinancované z prostředků EU k datu 31. 7. 2023. Dále jsme řešili možnosti financování fasády objektu tak, aby se co nejvíce přiblížila původní podobě fasády a také financování vnitřního vybavení. Tady jsme dostali příslib, že se vedení kraje potažmo Odbor zdravotnictví pokusí prostředky na tyto dvě části této akce zajistit. Ostatní části související s touto stavbou budeme nuceni financovat ze svých zdrojů, zejména část komunikací kolem Albertovy vily, část příjezdové komunikace a prostor pod objektem stravovacího provozu, a to v řádu jednotek milionů korun.

Rovněž jsme paní náměstkyni informovali o vývoji projektu „Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, realizace energetických úspor provozů prádelny a varny stravovacího úseku“, kde nyní čekáme, zda projekt bude schválen poskytovatelem dotace z prostředků EU, z programu OPŽP 2021-2027, výzvy č. 9, kam byl tento náš projekt podán koncem dubna letošního roku. Také jsme informovali o naší finanční spoluúčasti, a to na poskytování komplexních služeb dotačního managementu v rámci tohoto projektu v celkové výši téměř 500 tis. Kč. U této výzvy je bohužel velmi vysoká spoluúčast na úrovní 50% z celkových nákladů, což činí cca 15 mil. Kč. Pokud by Pk nebyl ochoten či schopen spolufinancovat tento projekt svými prostředky, nemohli bychom akci realizovat. Nyní ještě jednáme o možnosti využití financování prostřednictvím projektu EPC, což by Pk nic nestálo a my bychom investici spláceli z dosažených úspor. S touto formou financování máme již zkušenosti.

Představili jsme také studii obnovy historického pavilonu na zázemí pro paliativní a hospicovou péči a LDN, kterou pro nás zpracoval Ateliér architektury Ing. arch. Jana Mádlíka. Tady je prozatím financování bohužel zcela nejasné.

Paní náměstkyně nás vyzvala, abychom své úspěchy vč. finančních darů a jejich dárců více prezentovali na sociálních sítích.

V závěru jednání jsme paní náměstkyni informovali o dalších personálních a provozních záležitostech a poděkovali za její podporu.

 

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel

 

snímek obrazovky (296)
363857108_794871259309433_9203820588622717114_n
366301038_794871079309451_7554480418920333373_n
Zpět