verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Veřejný závazek

Poslání sociální služby

Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení OLU Albertinum je poskytnutí pomoci na přechodnou dobu osobám,které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či svého zdravotního stavu, čímž se ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, která jim objektivně není zajištěna.Tato pomoc je poskytována na sociálním lůžku podle individuální potřeby klienta, s respektováním dosavadního způsobu jeho života. Během pobytu obdrží klient při řešení své sociální situace nezbytnou podporu a péči do doby, než bude vyřešena jeho nepříznivá sociální situace.


Cílová skupina:

 • osoby se sníženou soběstačností, které nemají po propuštění ze zdravotnického zařízení zajištěnou jinou vhodnou sociální službu
 • osoby s choronickým onemocněním
 • přednostně je sociální služba poskytována pacientům OLU Albertinum, dále pacientům okolních zdravotnických zařízení

 

Věková skupina: Dospělí (50 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)

 


Cíle sociální služby:

 • zhodnotit potřeby uživatele a jeho nároky na péči, vytvořit individuální plán péče a postupovat podle něho 
 • předat uživatele do péče blízké osoby, nebo do péče jiné vhodné sociální služby
 • motivovat a podporovat uživatele v jeho soběstačnosti a tím snížit jeho závislost na sociální službě

 

Poskytované služby:

 • celoroční ubytování (včetně úklidu, praní a žehlení prádla)
 • celodenní stravu (v rozsahu snídaně, oběd, večeře a druhá večeře)
 • úkony péče, dle individuálních potřeb:

        a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

        b) pomoc při zvládání běžných   úkonů péče o vlastní osobu,

        c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

        d) sociálně terapeutické činnosti,

        e) aktivizační činnosti,

        f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

            a při obstarávání osobních záležitostí.

 •  zdravotní a ošetřovatelskou péči

 

Zásady sociální služby:

 • Dodržování práv uživatelů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat
 • Respektování volby uživatelů - zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí
 • Individualizace podpory - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů
 • Odbornost personálu - zařízení poskytuje služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu, který si průběžně zvyšuje svoji odbornost prostřednictvím kurzů a školení
 • Flexibilita - služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

 

Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova pro seniory apod.).

 

Důvody pro odmítnutí zájemce:

 Poskytovatel může se zájemcem odmítnout uzavřít smlouvu z těchto důvodů:

(§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 1. Pokud neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá.
 2. Pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 3. Pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby; tzn., že poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

        a)  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

        b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

        c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Zpět